دریافت نسخه چاپی  

عنوان خدمت:

 آماده سازی زمین به صورت مشارکتی

شناسه خدمت:

 15011547000

لینک خدمت:

Geo.nlho.ir

مسئول خدمت:

امور مسکن ادارات کل شهرسازی(درگاه استان‌ها)

امور نظارت عالی فنی پروژه ها سازمان ملی زمین و مسکن 021-88795474 , 021-88770993

دریافت کننده خدمت:

 عموم مردم فعال در واحد کسب و کار G2B

زمان ارائه خدمت:

در تمامی ایام سال در ساعات اداری

مکان ارائه خدمت:

ادارات کل راه و شهرسازی 

مدارک مورد نیاز:

 مدارک و اسناد مزایده جهت انتخاب شریک

هزینه خدمت:

رایگان

قوانین و مقررات بالادستی:

 قوانین و دستورالعمل‌های مشارکت

شناسنامه خدمت:

 به منظور دریافت  فرم شناسنامه این خدمت کلیک نمایید.

 

با دريافت مستندات طرح آماده سازي و امکانسنجی آماده‌سازی زمين توسط مديريت مسكن و ساختمان، این طرح جهت بررسی به گروه طراحی دفتر طرح‌ها و الگوهای ساخت سازمان ارسال می‌شود. در صورتیکه این طرح‌ها مورد پذیرش نباشد، مراتب به اطلاع مدیریت مسکن استان خواهد رسید. پس از تأیید طرح، مستندات فنی و طرح امکانسجی در سیستم جامع املاک ثبت شده و طراحی و برآورد اولیه در مدیریت مسکن استان انجام می‌گیرد. در گام بعد، گروه پیمان و رسیدگی اسناد مشارکت را تهیه کرده و جهت بررسی محتوایی و قانونی به عامل ذیحسابی تحویل می‌دهد. پس از بررسی اسناد مشارکت توسط عامل ذیحسابی، این اسناد به همراه طرح آماده‌سازی و امکانسنجی باید به تصویب هیأت نمایندگی استان برسد. در صورت تصویب طرح، سایر مراحل در مدیریت مسکن شامل این موارد می‌شود: انجام فرآیند قانونی مزایده و انتخاب شریک، عقد قرارداد مشارکتی آماده‌سازی زمین و ثبت جزئیات این قرارداد در سیستم جامع املاک، ابلاغ قرارداد به شریک و ناظر، ارسال یک نسخه از قرار منعقده به سازمان و امور مالی استان. در مرحله بعد ناظر عالی پروژه توسط گروه‌های اجرایی مدیریت مسکن تعیین شده و مشخصات فنی پروژه در سیستم جامع ثبت می‌گردد. در گام بعد، اداره شناسایی و حفاظت اراضی زمین موضوع قرارداد را طی صورتجلسه‌ای در اختیار شریک قرار می‌دهد تا فرآیند اجرایی آماده‌سازی به صورت فیزیکی آغاز گردد. پس تحویل زمین، مشاور وظیفه دارد برنامه زمانی اجرای کار را از شریک مطالبه نماید. این برنامه زمانبندی و سایر مستندات فنی مورد نیاز توسط گروه‌های اجرایی مدیریت مسکن در سیستم جامع املاک ثبت می‌گردند. در طول دوره عملیات اجرایی پروژه، شریک به صورت دوره‌ای مستندات فنی اجرا و میزان پیشرفت را به گروه‌های اجرایی مدیریت مسکن گزارش می‌نماید تا در سیستم جامع ثبت گردند. با بررسی این گزارشات امکان تشخیص اتمام کار وجود دارد. در صورت اتمام کار، مدیریت مسکن اقدامات نهایی تحویل پروژه را انجام داده و قدرالسهم طرفین را مشخص می‌نماید. این موارد باید به تصویب هیأت نمایندگی برسد. پس از تصویب هیأت نمایندگی، مستندات و مدارک زمین آماده‌سازی شده به اداره املاک و عامل ذیحسابی ارسال می‌شود. عامل ذیحسابی رویداد مالی را در سیستم جامع مالی اداری ثبت می‌نماید.

با دريافت مستندات طرح آماده سازي و امکانسنجی آماده‌سازی زمين توسط مديريت مسكن و ساختمان، این طرح جهت بررسی به گروه طراحی دفتر طرح‌ها و الگوهای ساخت سازمان ارسال می‌شود. در صورتیکه این طرح‌ها مورد پذیرش نباشد، مراتب به اطلاع مدیریت مسکن استان خواهد رسید. پس از تأیید طرح، مستندات فنی و طرح امکانسجی در سیستم جامع املاک ثبت شده و طراحی و برآورد اولیه در مدیریت مسکن استان انجام می‌گیرد. در گام بعد، گروه پیمان و رسیدگی اسناد مشارکت را تهیه کرده و جهت بررسی محتوایی و قانونی به عامل ذیحسابی تحویل می‌دهد. پس از بررسی اسناد مشارکت توسط عامل ذیحسابی، این اسناد به همراه طرح آماده‌سازی و امکانسنجی باید به تصویب هیأت نمایندگی استان برسد. در صورت تصویب طرح، سایر مراحل در مدیریت مسکن شامل این موارد می‌شود: انجام فرآیند قانونی مزایده و انتخاب شریک، عقد قرارداد مشارکتی آماده‌سازی زمین و ثبت جزئیات این قرارداد در سیستم جامع املاک، ابلاغ قرارداد به شریک و ناظر، ارسال یک نسخه از قرار منعقده به سازمان و امور مالی استان. در مرحله بعد ناظر عالی پروژه توسط گروه‌های اجرایی مدیریت مسکن تعیین شده و مشخصات فنی پروژه در سیستم جامع ثبت می‌گردد. در گام بعد، اداره شناسایی و حفاظت اراضی زمین موضوع قرارداد را طی صورتجلسه‌ای در اختیار شریک قرار می‌دهد تا فرآیند اجرایی آماده‌سازی به صورت فیزیکی آغاز گردد. پس تحویل زمین، مشاور وظیفه دارد برنامه زمانی اجرای کار را از شریک مطالبه نماید. این برنامه زمانبندی و سایر مستندات فنی مورد نیاز توسط گروه‌های اجرایی مدیریت مسکن در سیستم جامع املاک ثبت می‌گردند. در طول دوره عملیات اجرایی پروژه، شریک به صورت دوره‌ای مستندات فنی اجرا و میزان پیشرفت را به گروه‌های اجرایی مدیریت مسکن گزارش می‌نماید تا در سیستم جامع ثبت گردند. با بررسی این گزارشات امکان تشخیص اتمام کار وجود دارد. در صورت اتمام کار، مدیریت مسکن اقدامات نهایی تحویل پروژه را انجام داده و قدرالسهم طرفین را مشخص می‌نماید. این موارد باید به تصویب هیأت نمایندگی برسد. پس از تصویب هیأت نمایندگی، مستندات و مدارک زمین آماده‌سازی شده به اداره املاک و عامل ذیحسابی ارسال می‌شود. عامل ذیحسابی رویداد مالی را در سیستم جامع مالی اداری ثبت می‌نماید

نظر شما در خصوص خدمت  آماده سازی زمین به صورت مشارکتی در سازمان ملی زمین و مسکن چیست؟